Realizujemy projekty unijne

AQUSTEC Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3)

„Wsparcie MSP w promocji marek produktowych - GoToBrand”

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy AQUSTEC sp. z o.o. poprzez udział w zagranicznych targach branżowych w Niemczech i Francji oraz misjach zagranicznych w Niemczech, Francji i na Ukrainie.

Cel projektu: Projekt ma na celu promocję produktów akustycznych HIDE (budki telefoniczne oraz salki spotkań do biur) poprzez uczestnictwo w kluczowych międzynarodowych targach branżowych oraz poprzez organizację misji na wybranych rynkach perspektywicznych. Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, zwiększenie rozpoznawalności marki i ugruntowanie pozycji AQUSTEC Sp. z o.o. jako międzynarodowej firmy oferującej produkty na wielu rynkach świata.
Aqustec sp. z o.o. realizuje projekt w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój w ramach działania 1.3. Prace b+r finansowane z udziałem funduszy kapitałowych poddziałanie 1.3.1:

„Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –bridge alfa programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020”.

Dofinansowanie z programu wynosi 848 000 zł.