Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu www.hidebooth.com

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy HIDEBOOTH działający pod adresem https://hidebooth.com/ prowadzony jest przez AQUSTEC sp. z o. o, ul. Stanisława Moniuszki 31/6, 87-100 Toruń, NIP: 562-181-19-44, REGON: 384732688, adres korespondencyjny: ul. Padewska 23/7, 00-777 Warszawa.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem +48 519 621 887 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@hidebooth.com

2. Definicje:

 • Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
 • Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Towar – dostępna w Sklepie internetowym budka telefoniczna pod marką HIDE, dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim lub angielskim,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

II. Warunki złożenia zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę poprzez zakładkę “Sklep”, która jest dostępna pod adresem https://hidebooth.com/.

5. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.

6. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.

9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i wysyłka) wynosi średnio 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedającego.

III. Płatność

 1. Możliwe metody płatności za Towar wskazane są w części sklepu Metody Płatności. Należą do nich:
  1. Szybki przelew
  2. BLIK

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.

3. W przypadku wyboru metody płatności Przelew standardowy, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 2 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

4. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IV. Dostawa

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.

2. Wysyłka i transport Towarów odbywa się przez wybraną przez Sprzedawcę firmę transportową.

3. Koszty wysyłki ponosi Sprzedający.

4. Towary wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

V. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni  kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru.

2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez formularz zwrotu (do pobrania w zakładce „Sklep”), które musi nastąpić do 30 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Po zweryfikowaniu zgłoszenia (czy nie został przekroczony termin wskazany wyżej) Sprzedający potwierdza możliwość dokonania zwrotu.

3. Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia formularza zwrotu rozłożenia Towaru na komponenty oraz zapakowania i wysyłki zwracanego Towaru. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Towaru. Koszty pakowania i wysyłki leżą po stronie Kupującego.

4. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Sprzedający.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu Towaru przed podjęciem decyzji o zwrocie jego ceny Kupującemu.

6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7  kalendarzowych dni.

7. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji.

VI. Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeksu Cywilnego. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sprzedający odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Kupującego.

2. W przypadku Reklamacji prosimy dołączyć informację dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady. Żądane metody doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową  sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

4. Kupujący powinien zgłosić reklamację uszkodzonego Towaru Sprzedającemu w celu wybrania dogodnej dla obu stron metody rozwiązania danego problemu.

5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Kupującego, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład, z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Reklamacji nie podlegają:

 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 • towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

VII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://hidebooth.com/ jest AQUSTEC sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Stanisława Moniuszki 31/6, 87-100 Toruń dalej „Administrator”, będący jednocześnie Sprzedającym.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości lub w przesłanym do nas zamówieniu za pośrednictwem strony www.hidebooth.com, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

▪ udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://hidebooth.com/  – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży towarów i usług;

▪ realizacji zamówienia złożonego poprzez sklep www.hidebooth.com, podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz przeprowadzenia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

OKRES PRZETWARZANIA

▪ Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub aplikacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej.

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

▪ wycofania zgody wobec przetwarzania;

▪ żądania dostępu do swoich danych osobowych;

▪ żądania sprostowania swoich danych osobowych;

▪ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@hidebooth.com

Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem. W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Kupujący składając zamówienie określa rodzaj i kolorystykę zamawianego towaru. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach oglądanymi na stronie, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora, drukarki, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Kupującego służących do zapoznania się z ofertą Sklepu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów promocyjnych produktów.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania.

7. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8. Dane osobowe Kupującego pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone tylko do użytku i realizacji zamówienia wewnętrznego firmy AQUSTEC sp. z o.o i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.01.2020 roku.